Právne informácie

Informácie v zmysle zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v platnom znení

JUDr. Jana Šmihulová Jakabovičová, advokát, IČO: 50002759, DIČ: 1078766887, so sídlom Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1797/57, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, je fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského oprávnenia (slobodné povolanie). Email: advokat@aksmihulova.sk, tel.: +421 904 692 678.

JUDr. Jana Šmihulová Jakabovičová (ďalej aj ako „advokát“) je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, Kolárska 4, 813 42 Bratislava (ďalej aj ako „SAK“) pod č. 7169 a je oprávnená poskytovať právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení. Je členom SAK a bol jej udelený akademický titul Mgr. a JUDr. na území Slovenskej republiky.

Advokát poskytuje právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení a v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej advokátskej komory, a to na základe príslušnej zmluvy s klientom, ktorá sa spravuje slovenským právnym poriadkom, pričom v prípade sporu je príslušný slovenský súd. Podmienky poskytovania právnych služieb sú upravené zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a vo Vyhláške č. 655/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov v platnom znení.

Advokát poskytuje právne služby za odmenu, ktorej výška sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov č. 655/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Advokát zodpovedá klientovi za škodu spôsobenú  v súvislosti s výkonom advokácie. Advokát je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenej pri poskytovaní právnych služieb v poisťovni Wüstenrot poisťovňa a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava; poistenie sa týka poistných udalostí, ku ktorým došlo na území Slovenskej republiky alebo členského štátu Európskej únie.

Sťažnosti alebo reklamácie na poskytované služby možno uplatniť písomne v mieste sídla advokáta, prípadne v Slovenskej advokátskej komore so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava. Ďalšie informácie o poskytovaných službách je možné získať na emailovej adrese advokat@aksmihulova.sk.

Ďalšie informácie

Informácie zverejnené na internetovej stránke www.aksmihulova.sk sú poskytované iba pre všeobecné informačné účely a nezakladajú právne ani akékoľvek iné poradenstvo. Sprístupnenie informácií uvedených na tejto internetovej stránke nie je poskytovaním právnych služieb v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení.

Advokát nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií zverejnených na tejto internetovej stránke a za škody akéhokoľvek druhu, ktoré vyplynuli z použitia informácií zverejnených na tejto internetovej stránke. Advokát si vyhradzuje právo na zmenu internetovej stránky, a to kedykoľvek v priebehu jej existencie, pričom nie je povinný na vykonané zmeny upozorňovať.