Ako vymáhať pohľadávky

11. máj 2016  

Mnoho podnikateľov sa pri svojich aktivitách dostane do situácie, kedy im obchodní partneri nezaplatia faktúry za dodaný tovar alebo poskytnuté služby. Pokiaľ dlžník nezaplatí splatnú faktúru ani po písomnej upomienke, je potrebné tento problém rýchlo a účinne riešiť. Aj keď všeobecná premlčacia lehota pre súdne uplatnenie pohľadávky je tri alebo štyri roky (v závislosti od povahy právneho vzťahu), prax ukazuje, že čím dlhšie veriteľ čaká, tým viac sa znižuje šanca na úspešné vymoženie jeho pohľadávky.

Do podobnej situácie sa však môže dostať aj občan, keď napríklad poskytne pôžičku známemu, obchodník mu nevráti kúpnu cenu za vrátený tovar, zamestnávateľ mu nevyplatí mzdu alebo iné peňažné nároky a podobne.

Pokiaľ ste sa dostali do situácie, že niekto vám dlhuje peniaze, naša advokátska kancelária v Liptovskom Mikuláši vám poskytne najmä:

● vyhodnotenie oprávnenosti nároku

● analýzu verejne dostupných informácií o dlžníkovi

● zaslanie kvalifikovanej predžalobnej výzvy na zaplatenie

● zohľadnenie možnosti mimosúdnej dohody s dlžníkom, prípadne iných úkonov (započítanie, postúpenie pohľadávky, zabezpečovacie inštitúty a podobne)

uplatnenie pohľadávky v súdnom konaní vrátane zrýchleného súdneho konania (platobný rozkaz, európsky platobný rozkaz)

● zastupovanie v exekučnom konaní

● prihlásenie pohľadávok do konkurzu,  reštrukturalizácie, prípadne likvidácie

● pravidelné informovanie klienta o aktuálnom stave vymáhaných pohľadávok

Pri úspešnom súdnom vymožení pohľadávky je dlžník spravidla zaviazaný tiež k náhrade trov súdneho konania, ktoré zahŕňajú aj zaplatený súdny poplatok a odmenu advokáta, čím sa náklady spojené s vymáhaním pohľadávok môžu významne znížiť, prípadne v celom rozsahu pokryť.