Súhlas obce k ubytovaniu cudzincov

19. február 2019

Novela zákona o pobyte cudzincov účinná od 1. januára 2019 priniesla niekoľko dôležitých zmien. Po novom musí žiadateľ o prechodný pobyt na účel zamestnania predložiť cudzineckej polícii ďalší doklad, a to súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Uvedená povinnosť sa …

ČÍTAJ ĎALEJ   -> PREJSŤ NA VŠETKY NOVINKY   ->

Niektorí cudzinci môžu podnikať až po zápise do Obchodného registra

15. marec 2018

Štátni príslušníci tretích krajín (mimo EÚ) sa po získaní živnostenského oprávnenia a prechodného pobytu na účel podnikania musia zapísať do Obchodného registra, aby mohli nerušene podnikať. Podľa zákona, oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v …

ČÍTAJ ĎALEJ   -> PREJSŤ NA VŠETKY NOVINKY   ->

Rýchlejšie a lacnejšie vymáhanie pohľadávok

21. september 2017

Už niekoľko mesiacov sa v právnej praxi využíva nový spôsob vymáhania pohľadávok, ktorý zaviedol zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov. Upomínacie konanie je alternatívou klasického súdneho konania o platobnom rozkaze a jeho špecifikom je, že celé konanie o platobnom rozkaze prebieha výlučne elektronickými prostriedkami. Cieľom upomínacieho konania je urýchliť a zjednodušiť konanie …

ČÍTAJ ĎALEJ   -> PREJSŤ NA VŠETKY NOVINKY   ->

Zmenu adresy je potrebné oznámiť obchodnému registru do 30 dní

3. júl 2017

Ak spoločník alebo konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným zmení adresu trvalého pobytu alebo iný údaj zapísaný v obchodnom registri, túto zmenu ohlasujú viacerým inštitúciám, napr. zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni alebo banke. Podnikatelia však často zabúdajú, že tieto údaje je potrebné aktualizovať aj v obchodnom registri, inak sa vystavujú riziku udelenia pokuty. V súlade so zákonom o obchodnom registri je …

ČÍTAJ ĎALEJ   -> PREJSŤ NA VŠETKY NOVINKY   ->

Povinná aktivácia elektronických schránok sa posúva na 1.7.2017

3. február 2017

Elektronická schránka slúži pre občanov a podnikateľov  na elektronickú komunikáciu  s orgánmi verejnej moci, najmä na prijímanie úradných dokumentov v elektronickej forme. Elektronické schránky zriaďuje Úrad vlády SR na portáli Ústrednom portáli verejnej správy na adrese www.slovensko.sk, a to bezodplatne. Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, elektronické schránky sa zriaďujú orgánu verejnej moci, právnickej osobe, fyzickej osobe, podnikateľovi, …

ČÍTAJ ĎALEJ   -> PREJSŤ NA VŠETKY NOVINKY   ->

Centrálny register exekúcií je prístupný pre verejnosť

30. september 2016

Slovenská exekútorská komora sprístupnila verejnosti od 1. júla 2016 centrálny register exekúcií  v elektronickej podobe, ktorý je dostupný na www.cre.sk. Je to verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom určené údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii; to znamená, že v registri sú evidované prebiehajúce exekučné konania na dlžníkov vedené u exekútorov v Slovenskej republike. Obsahuje napríklad údaje o osobe …

ČÍTAJ ĎALEJ   -> PREJSŤ NA VŠETKY NOVINKY   ->

Povinnosti hotelov pri ubytovaní cudzincov

20. júl 2016

Ubytovatelia majú v súvislosti s ubytovaním cudzincov niekoľko povinností podľa zákona č. 404/2011 Z. z o pobyte cudzincov. Za ubytovateľa je považovaná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá poskytuje ubytovanie na základe zmluvy o ubytovaní. Okrem povinnosti overiť totožnosť cudzinca a do knihy ubytovaných uviesť pri cudzincovi aj štátnu príslušnosť a dátum narodenia, ubytovateľ je ďalej povinný …

ČÍTAJ ĎALEJ   -> PREJSŤ NA VŠETKY NOVINKY   ->

Ako vymáhať pohľadávky

11. máj 2016

Mnoho podnikateľov sa pri svojich aktivitách dostane do situácie, kedy im obchodní partneri nezaplatia faktúry za dodaný tovar alebo poskytnuté služby. Pokiaľ dlžník nezaplatí splatnú faktúru ani po písomnej upomienke, je potrebné tento problém rýchlo a účinne riešiť. Aj keď všeobecná premlčacia lehota pre súdne uplatnenie pohľadávky je tri alebo štyri roky (v závislosti od povahy právneho …

ČÍTAJ ĎALEJ   -> PREJSŤ NA VŠETKY NOVINKY   ->

Zmluvná pokuta v pracovnej zmluve

12. apríl 2016

V praxi si často zmluvné strany dohodnú zmluvnú pokutu, ktorá slúži ako zabezpečovací právny inštitút. Jej účelom je najmä dosiahnuť, aby si povinná zmluvná strana pod hrozbou majetkovej ujmy riadne splnila zabezpečovanú povinnosť. Inštitút zmluvnej pokuty je upravený v Občianskom zákonníku a Obchodnom zákonníku. Typickým príkladom je dohoda o zmluvnej pokute medzi podnikateľmi dojednaná pre prípad, ak …

ČÍTAJ ĎALEJ   -> PREJSŤ NA VŠETKY NOVINKY   ->

Povinné čistenie chodníkov od snehu je stále aktuálne

11. február 2016

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní bez prieťahov odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Je však potrebné, aby boli splnené všetky tri podmienky súčasne: chodník musí byť priľahlý k nehnuteľnosti, …

ČÍTAJ ĎALEJ   -> PREJSŤ NA VŠETKY NOVINKY   ->