Povinnosti hotelov pri ubytovaní cudzincov

20. júl 2016  

Ubytovatelia majú v súvislosti s ubytovaním cudzincov niekoľko povinností podľa zákona č. 404/2011 Z. z o pobyte cudzincov. Za ubytovateľa je považovaná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá poskytuje ubytovanie na základe zmluvy o ubytovaní.

Okrem povinnosti overiť totožnosť cudzinca a do knihy ubytovaných uviesť pri cudzincovi aj štátnu príslušnosť a dátum narodenia, ubytovateľ je ďalej povinný zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho miestne príslušnému oddeleniu cudzineckej polície do piatich dní od ubytovania cudzinca. Doručenie tlačiva je možné vykonať osobne, poštou a od 15.01.2016 je ho možné doručiť aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenou na tento účel cez portál Ministerstva vnútra SR: https://portal.minv.sk/.

Portál ponúka dve elektronické služby, a to zápis a výmaz z knihy ubytovaných. K tomu je potrebné mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom a zaručeným elektronickým podpisom. Ubytovateľ sa musí najskôr  zaregistrovať v agende hlásenia pobytu. Aj keď ubytovateľ využije elektronickú službu, povinnosť zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca, uschovať ho po dobu dvoch rokov a na požiadanie predložiť originály na kontrolu zostáva zachovaná.

Ubytovateľ je ďalej podľa zákona o pobyte cudzincov povinný  umožniť policajnému útvaru vstup do všetkých priestorov ubytovacieho zariadenia na účel kontroly plnenia povinností ustanovených zákonom.

Ubytovateľ, ktorý poruší vyššie uvedené povinnosti sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý mu policajný útvar uloží pokutu do 3 300 eur. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa policajný útvar o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania a na prípadné opakované porušenie povinnosti alebo na to, či bolo porušených viac povinností.

V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na advokátku JUDr. Janu Šmihulovú Jakabovičovú, so sídlom advokátskej kancelárie v Liptovskom Mikuláši.