Povinná aktivácia elektronických schránok sa posúva na 1.7.2017

3. február 2017  

Elektronická schránka slúži pre občanov a podnikateľov  na elektronickú komunikáciu  s orgánmi verejnej moci, najmä na prijímanie úradných dokumentov v elektronickej forme. Elektronické schránky zriaďuje Úrad vlády SR na portáli Ústrednom portáli verejnej správy na adrese www.slovensko.sk, a to bezodplatne.

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, elektronické schránky sa zriaďujú orgánu verejnej moci, právnickej osobe, fyzickej osobe, podnikateľovi, subjektu medzinárodného práva, organizačnej zložke alebo organizácii podľa § 12 ods. 6 a tým, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.

Aktivácia elektronickej schránky je proces, ktorým sa umožní využívanie elektronickej schránky na elektronické doručovanie. Prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky je možné od orgánov verejnej moci prijímať elektronické rozhodnutia, ktoré majú rovnaké právne účinky, ako pri ich doručovaní v listinnej podobe.

Dôležitá informácia pre spoločnosti s ručením obmedzeným je, že ak si konatelia neaktivujú elektronickú schránku do 30.6.2017, dôjde k jej aickej aktivácií dňa 1.7.2017. Uvedené platí aj pre ostatné právnické osoby zapísané v obchodnom registri a pre zapísané organizačné zložky.

Na prístup do elektronickej schránky  je potrebné, aby mal štatutárny zástupca právnickej osoby  vystavený občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód, prípadne  doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód alebo alternatívny autentifikátor. Viac praktických informácií o fungovaní elektronických schránok je dostupných na webovej stránke www.statutar.sk.