Zmluvná pokuta v pracovnej zmluve

12. apríl 2016  

V praxi si často zmluvné strany dohodnú zmluvnú pokutu, ktorá slúži ako zabezpečovací právny inštitút. Jej účelom je najmä dosiahnuť, aby si povinná zmluvná strana pod hrozbou majetkovej ujmy riadne splnila zabezpečovanú povinnosť. Inštitút zmluvnej pokuty je upravený v Občianskom zákonníku a Obchodnom zákonníku. Typickým príkladom je dohoda o zmluvnej pokute medzi podnikateľmi dojednaná pre prípad, ak zmluvná strana oneskorene dodá tovar alebo službu.

Zákonník práce upravuje v ustanovení § 20 tri druhy zabezpečovacích prostriedkov, ktoré si môžu zamestnávateľ a zamestnanec písomne dohodnúť na zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. Sú to dohoda o zrážkach zo mzdy, ručenie a zriadenie záložného práva. V pracovnom práve však nie je možné, aby si zamestnávateľ a zamestnanec dohodli zmluvnú pokutu pre prípad porušenia povinnosti zamestnanca. Týka sa to pracovných zmlúv ako aj dohôd o práci vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Jediná výnimka, ktorú Zákonník práce pripúšťa, je možnosť dohodnúť sa na primeranej peňažnej náhrade v zmysle § 83a ods. 5, ktorú je zamestnanec povinný zaplatiť, ak poruší tzv. konkurenčnú doložku, t.j. záväzok nepracovať u konkurencie po určitú dobu po skončení pracovného pomeru. Takáto dohoda o primeranej peňažnej náhrade je osobitnou a jedinou formou zmluvnej pokuty v pracovnom práve, na ktorej je možné sa dohodnúť.

Pokiaľ však máte v pracovnej zmluve dohodnutú zmluvnú pokutu pre iné prípady porušenia povinností, takáto dohoda o zmluvnej pokute je neplatná a zamestnávateľ nemá právo požadovať jej zaplatenie.

Ak potrebujete poradiť s Vašim právnym problémom, neváhajte a kontaktujte našu advokátsku kanceláriu v Liptovskom Mikuláši.