Povinné čistenie chodníkov od snehu je stále aktuálne

11. február 2016  

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní bez prieťahov odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Je však potrebné, aby boli splnené všetky tri podmienky súčasne: chodník musí byť priľahlý k nehnuteľnosti, nehnuteľnosť sa nachádza v  v súvisle zastavanom území a nehnuteľnosť hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou. Ak nie je splnená čo i len jedna podmienka, povinnou osobou je správca miestnych komunikácií.

V praxi to znamená, že ak ide o chodník, ktorý spĺňa všetky tri podmienky, v zimnom období musí vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľností zabezpečiť, aby bol chodník čistý a zbavený snehu a ľadu. Typickým príkladom je chodník patriaci obci nachádzajúci sa pred rodinným domom, susediaci s hlavnou cestou. O pravidelnú zimnú údržbu sa musí postarať vlastník rodinného domu, aj keď chodník patrí obci.

Základný právny rámec tejto povinnosti je upravený v § 9 ods. 2 cestného zákona; konkrétne povinnosti zimnej údržby stanovujú všeobecne záväzné nariadenia miest a obcí. Môžu napríklad špecifikovať rozsah, spôsob a čas údržby a tiež či je povinnou osobou vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľností.

Ak by chodcovi vznikla škoda na majetku alebo zdraví, ktorej príčinou bola závada v schodnosti chodníku, ktorá vznikla znečistením, poľadovicou alebo snehom a nebola bez prieťahov odstránená, podľa cestného zákona zodpovedá za škodu vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľností. Okrem toho môžu jednotlivé všeobecne záväzné nariadenia miest a obcí upravovať aj sankcie v prípade neplnenia si povinností.

Mesto Liptovský Mikuláš upravuje podrobnosti povinnosti udržiavania schodnosti chodníkov vo všeobecne záväznom nariadení č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku v znení neskorších zmien (ďalej len „VZN“). Podľa VZN sú za údržbu schodnosti chodníkov v zásade zodpovední užívatelia nehnuteľností; v prípade obytných domov to je správca obytného domu, inak vlastníci obytného domu. VZN tiež vymedzuje ďalšie plochy, ktoré je potrebné udržiavať, a v akom rozsahu. Sneh a poľadovicu je potrebné odstrániť z chodníkov do 08.00 h. ráno, v prípade potreby opakovane aj v priebehu dňa. Sneh zhodený alebo spadnutý zo striech na chodník sa musí odstrániť okamžite. VZN ďalej vymedzuje okruh osôb,  ktoré sú oslobodené od povinnosti udržiavať schodnosť chodníkov  (napr. osoby staršie ako 70 rokov, zdravotne postihnuté), o oslobodenie je však potrebné písomne požiadať.

Povinnosti uložené týmto VZN môžu niektoré povinné osoby v súlade s čl. 11 zmluvne preniesť na inú fyzickú alebo právnickú osobu.

Podľa článku 51 VZN je možné porušenie tohto nariadenia postihovať pokutou až do 6638 eur podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Je potrebné uviesť, že takú pokutu  je možné uložiť len právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, pričom obec pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností. Porušenie ustanovení VZN nepodnikajúcou fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok, za ktorý môže byť uložená pokuta do 33 eur.

Záverom je potrebné uviesť, že verejná ochrankyňa práv podala v roku 2015 podnet na Ústavný súd, aby preveril, či je povinnosť odhŕňať sneh z obecných chodníkov obyvateľmi v súlade s ústavou a medzinárodnými dohovormi.  Podľa dostupných informácií, Ústavný súd zatiaľ o podnete nerozhodol.