Niektorí cudzinci môžu podnikať až po zápise do Obchodného registra

15. marec 2018  

Štátni príslušníci tretích krajín (mimo EÚ) sa po získaní živnostenského oprávnenia a prechodného pobytu na účel podnikania musia zapísať do Obchodného registra, aby mohli nerušene podnikať. Podľa zákona, oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri.

Uvedená povinnosť sa však nevzťahuje na fyzické osoby s bydliskom v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, nakoľko tejto skupine zahraničných fyzických osôb vzniká oprávnenie na podnikanie dňom ohlásenia živnosti.

Cudzinci, ktorých sa týka povinnosť zápisu do Obchodného registra, sú povinní do 60 dní od prevzatia dokladu o pobyte odovzdať na príslušnom oddelení cudzineckej polície výpis z obchodného registra. Lehota môže byť na základe žiadosti predĺžená o 60 dní.

Návrh na zápis podniku zahraničnej osoby (cudzinca) do Obchodného registra s potrebnými dokumentami vám vypracuje naša advokátska kancelária v Liptovskom Mikuláši a vďaka elektronickému podaniu ušetríte 75 eur na súdnom poplatku.