Zmenu adresy je potrebné oznámiť obchodnému registru do 30 dní

3. júl 2017  

Ak spoločník alebo konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným zmení adresu trvalého pobytu alebo iný údaj zapísaný v obchodnom registri, túto zmenu ohlasujú viacerým inštitúciám, napr. zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni alebo banke. Podnikatelia však často zabúdajú, že tieto údaje je potrebné aktualizovať aj v obchodnom registri, inak sa vystavujú riziku udelenia pokuty.

V súlade so zákonom o obchodnom registri je potrebné v lehote 30 dní podať návrh na zápis zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri alebo návrh na ich výmaz. Tridsaťdňová lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, ktorý je uvedený v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu inej zapísanej spoločnosti, odo dňa prijatia tohto rozhodnutia alebo odo dňa, kedy nastali účinky právnej skutočnosti, ktorá má za následok zmenu alebo výmaz údajov.

Ak nepodáte návrh na zápis zmeny alebo návrh na výmaz zapísaných údajov v zákonnej lehote, príslušný registrový súd uloží pokutu až do výšky 3 310 eur. Z dikcie zákona vyplýva, že registrový súd nemá na výber a pokutu musí uložiť, ak zistí porušenie povinnosti. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným uloží pokutu konateľovi, a nie spoločnosti.

Súdny poplatok spojený so zápisom zmeny do obchodného registra je štandardne vo výške 66 eur. Naša advokátska kancelária v Liptovskom Mikuláši používa pri práci kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý vám ušetrí súdne poplatky spojené so zápisom do obchodného registra až o polovicu, teda v prípade zápisu zmien do obchodného registra zaplatíte súdny poplatok len vo výške 33 eur.