Rýchlejšie a lacnejšie vymáhanie pohľadávok

21. september 2017  

Už niekoľko mesiacov sa v právnej praxi využíva nový spôsob vymáhania pohľadávok, ktorý zaviedol zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov. Upomínacie konanie je alternatívou klasického súdneho konania o platobnom rozkaze a jeho špecifikom je, že celé konanie o platobnom rozkaze prebieha výlučne elektronickými prostriedkami.

Cieľom upomínacieho konania je urýchliť a zjednodušiť konanie o peňažných nárokoch, ako aj znížiť náklady veriteľov na vymáhanie svojich pohľadávok.

Návrhom na vydanie platobného rozkazu formou upomínacieho konania je možné uplatniť len peňažné nároky. Je nevyhnutné, aby sa návrh podal podpísaný kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom. Ak sú splnené procesné podmienky, zaplatený súdny poplatok a nie je dôvod na odmietnutie návrhu, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok. V platobnom rozkaze súd žalovanému uloží, aby do 15 dní od jeho doručenia zaplatil žalobcovi uplatňovaný nárok a nahradil trovy konania, alebo aby v tej istej lehote podal odpor.

Dôležitým prínosom upomínacieho konania je, že súdny poplatok sa znižuje o 50 % oproti súdnemu poplatku vyrubenému v klasickom súdnom konaní. Ak veriteľ využije upomínacie konanie, v prípade peňažného nároku vo výške 10 000 eur zaplatí súdny poplatok vo výške 300 eur namiesto 600 eur.

Ak chcete ušetriť na súdnych poplatkoch a lacnejšie a rýchlejšie vymôcť svoje pohľadávky, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu v Liptovskom Mikuláši.