Informácie o právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch pod jednou strechou

27. december 2015  

Dňa 1. novembra 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlavným cieľom zákona je zriadiť jednotný register, ktorý bude obsahovať zákonom určené informácie o vybraných subjektoch.

Tieto sa v súčasnosti nachádzajú vo viac ako 70 rôznych registroch a evidenciách vedených orgánmi štátnej správy a inými právnickými osobami, napríklad aj profesijnými organizáciami (Slovenská komora architektov, Slovenská advokátska komora a podobne). Správcom registra je Štatistický úrad Slovenskej republiky a plne funkčný by mal byť  v novembri 2017.

Do registra právnických osôb sa budú zapisovať zákonom určené údaje o:
a) právnickej osobe,
b) fyzickej osobe – podnikateľovi,
c) podniku zahraničnej osoby a o organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby,
d) orgáne verejnej moci,
e) odštepnom závode,
f) organizačnej zložke zriadenej slovenskou právnickou osobou, fyzickou osobou – podnikateľom alebo orgánom verejnej moci, ak sa zapisuje do osobitným predpisom ustanovenej evidencie.

Aj keď register obsahuje údaje o podnikajúcich fyzických osobách, skrátene sa označuje pojmom „register právnických osôb“.

Register právnických osôb bude prístupný verejnosti prostredníctvom internetovej stránky Štatistického úradu Slovenskej republiky, pričom takto sprístupnené údaje sú bezplatné a majú informatívny charakter. Pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch bude možné z registra zistiť napríklad údaje o obchodnom mene, sídle, právnej forme,  predmete činnosti, aktuálnom právnom stave a podobne.

Prostredníctvom registra bude možné aj získať výpisy, odpisy či obdobné výstupy z evidencie (napr. výpis z obchodného a živnostenského registra, výpis z registra politických strán, združení, neziskových organizácií a podobne), ktoré inak poskytuje osobitná inštitúcia.